Jednorazowo

53 teksty – auto­rem jest Jed­no­razo­wo.

Jeśli to, co przy­darzyło nam się we dwo­je byłoby opo­wieścią, fil­mem lub książką w mo­men­cie kiedy mnie zos­ta­wiasz ja umieram. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 21 czerwca 2010, 17:31

Co się zmieniło?
Wcześniej mod­liłam się o Ciebie, dziś modlę się o to byś zniknął z mo­jego serca.
Tyl­ko ty­le się zmieniło na lepsze. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 24 kwietnia 2010, 19:14

Przy­pomi­nam so­bie coś, cze­go nie było.
Za­bijasz mnie, jes­tem osłabiona przez nies­pełnioną miłość.
Da­na nadzieja, a zab­ra­ne wszystko.
Chciałam nas połączyć, jed­nak upadłam bar­dzo nisko.
Pseudo pa­mięć lub po pros­tu zwa­riowałam, chciałam Cię tak bar­dzo mieć a pra­wie siebie so­bie odebrałam... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 19 kwietnia 2010, 12:55

Wiesz... cza­sem tak jest, że wy­daje Ci się jak­byś była na od­wy­ku. Radzisz so­bie dob­rze, jes­teś w sta­nie opo­wiadać o swoim "nałogu" nor­malnym głosem, nie płaczesz, cza­sem tyl­ko jes­teś jak­by po­za ciałem. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 marca 2010, 11:50

Czułam się tak jak­bym dos­tała naj­piękniej­szy tort, który la­tami ku­sił mnie swoim za­pachem, wszys­tkim mnie zresztą kusił.
Kiedy przez miesiąc roz­ważyłam wszel­kie za i prze­ciw czy aby na pew­no te­raz mnie nie zwiedzie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 marca 2010, 16:46

Bez planów na naj­bliższą przyszłość, pod zna­kiem za­pyta­nia w naj­ważniej­szej kwes­tii życia, po­zowała uśmie­chnięta do zdjęć, które zresztą sa­ma so­bie ro­biła.

Tęsknię! 

myśl
zebrała 15 fiszek • 7 marca 2010, 16:39

Chciała tyl­ko być szczęśli­wa.
Cze­kała na Niego la­ta, żeby być z Nim kil­ka­naście dni.
Nie pro­siła się o to, sam przyszedł.
Wyob­raź so­bie, że jed­ne­go dnia trzy­ma Cię w ra­mionach Two­je szczęście, w tamtej [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 marca 2010, 23:09

Brnął w to lub się wy­cofy­wał - bez słów. Za­pomi­nając, że bez słów to się kocha.. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 21 lutego 2010, 12:55

To właśnie od dziś zaczy­nam resztę swo­jego życia, to właśnie z Nim chcę to oglądać. Od dziś. W końcu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 lutego 2010, 21:40

Kur­czę, lu­biła to. Lu­biła na­pisać mu taką wiado­mość w trak­cie której uśmie­chała się do siebie tak zadzior­nie i cze­kała w to­warzysze­niu emoc­ji na od­pis, coś w tym było z dziec­ka, ze "star­tu". Za dużo w niej było met. Lu­biła to, na­wet jeśli miałoby się skończyć szyb­ciej niż planowała... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 5 lutego 2010, 20:12
Jednorazowo

Zmęczona Tobą lub sobą..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jednorazowo

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność